รายละเอียดหนังสือ ที่ ศธ 04021/ว2715

 เรื่อง : สำรวจความต้องการงบประมาณ(งบกระตุ้นเศรษฐกิจ) [ด่วนที่สุด ด่วนที่สุด]

 หนังสือลงวันที่ : 27 สค 2559
 ส่งโดย : กลุ่มนโยบายและแผน [ ]
 วันเวลาที่ส่ง : 27 สค 2559 11:35:52 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
สำรวจความต้องการงบประมาณ(งบกระตุ้นเศรษฐกิจ) ค่าก่อสร้างบ้านพักครู/ห้องส้วม/สนามกีฬา
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.โรงเรียนนากุงวิทยาเสริมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2559 15:40:46 น.
 2.โรงเรียนบ้านหนองแสงยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 3.โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 สค 2560 09:33:32 น.
 4.โรงเรียนหนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2559 11:17:10 น.
 5.โรงเรียนบ้านดงอัคคะประชาสามัคคียังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 6.โรงเรียนบ้านขามวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 กย 2560 11:05:38 น.
 7.โรงเรียนบ้านหนองแวงฮีลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 สค 2559 09:13:20 น.
 8.โรงเรียนบ้านหนองบัวลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 มีค 2560 08:54:10 น.
 9.โรงเรียนบ้านโคกศรีลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 สค 2559 14:17:45 น.
 10.โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 11.โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดงลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 สค 2559 12:47:59 น.
 12.โรงเรียนบ้านหนองขามยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 13.โรงเรียนดอนยานางศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 สค 2559 10:38:53 น.
 14.โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 สค 2559 16:28:45 น.
 15.โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวยลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 7 พย 2560 09:27:36 น.
 16.โรงเรียนหนองกาวคุรุราษฎร์บำรุงลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 สค 2559 10:39:58 น.
 17.โรงเรียนปอแดงวิทยายังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 18.โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยายังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 19.โรงเรียนขมิ้นพัฒนวิทย์ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 20.โรงเรียนนางามแก่นลำดวนวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 4 ตค 2559 10:54:48 น.
 21.โรงเรียนหนองไผ่รัฐบำรุงลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 8 พย 2559 14:29:12 น.
 22.โรงเรียนสร้างมิ่งประสิทธิ์ผลลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 สค 2559 08:32:26 น.
 23.โรงเรียนโนนสูงวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2559 08:43:49 น.
 24.โรงเรียนบ้านคำแมดพิทยาสรรพ์ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 25.โรงเรียนเชียงสาศิลปสถานลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 สค 2559 07:58:35 น.
 26.โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคารยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 27.โรงเรียนเชียงงามวิทยาคารลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 สค 2559 09:26:00 น.
 28.โรงเรียนโพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 สค 2559 07:14:18 น.
 29.โรงเรียนโคกก่องราษฎร์นุกูลลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2559 09:09:11 น.
 30.โรงเรียนบ้านเว่อวิทยานุกูลลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2559 13:20:23 น.
 31.โรงเรียนโคกคำวิทยายังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 32.โรงเรียนฮ่องฮีวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 สค 2559 16:45:08 น.
 33.โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุงยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 34.โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 1 กย 2559 14:00:01 น.
 35.โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายนยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 36.โรงเรียนหัวงัววิทยาคารลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 สค 2559 08:06:03 น.
 37.โรงเรียนบ้านหนองเสือยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 38.โรงเรียนห้วยเตยวิทยายังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 39.โรงเรียนบ้านหนองตอกแป้นวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 สค 2559 13:23:26 น.
 40.โรงเรียนคำไฮวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 ตค 2560 10:15:49 น.
 41.โรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยายังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 42.โรงเรียนหลักด่านวิทยายังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 43.โรงเรียนดงน้อยโนนสวรรค์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 3 กค 2560 11:06:43 น.
 44.โรงเรียนดอนกลอยโนนชาด(พิลาศอุปถัมภ์)ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 45.โรงเรียนวัดบ้านกุดสังข์ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 46.โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 47.โรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2559 10:55:44 น.
 48.โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2559 09:14:37 น.
 49.โรงเรียนโคกคันจ้องหนองแต้สามัคคีลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 พย 2559 13:04:47 น.
 50.โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 51.โรงเรียนดงบังวิทยายังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 52.โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 กย 2559 11:28:23 น.
 53.โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2559 10:26:05 น.
 54.โรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 55.โรงเรียนวัดบ้านดอนกลางยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 56.โรงเรียนยางคำวิทยายังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 57.โรงเรียนบ้านแกวิทยาคมยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 58.โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้วยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 59.โรงเรียนดอนขีวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 สค 2559 09:22:51 น.
 60.โรงเรียนอุ่มเม่าวิทยายังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 61.โรงเรียนโคกศรีวิทยายนยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 62.โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงามยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 63.โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคมยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 64.โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 65.โรงเรียนหนองแวงม่วงลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2559 18:41:08 น.
 66.โรงเรียนนาค้อวิทยาคมยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 67.โรงเรียนหนองปะโอประชาอุทิศยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 68.โรงเรียนคุรุชนประสิทธิ์ศิลป์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 สค 2559 20:58:52 น.
 69.โรงเรียนคำมันปลาผดุงวิทย์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 ตค 2561 09:25:13 น.
 70.โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 สค 2559 10:13:49 น.
 71.โรงเรียนป่าหวายศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 กย 2560 08:00:57 น.
 72.โรงเรียนคำใหญ่วิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 สค 2559 15:07:33 น.
 73.โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2559 14:19:57 น.
 74.โรงเรียนบ้านชัยศรีลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2559 07:36:18 น.
 75.โรงเรียนโนนเตาไหหนองแกลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 12 ตค 2559 17:21:47 น.
 76.โรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 กย 2561 15:17:55 น.
 77.โรงเรียนหนองกุงไทยวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 10 ตค 2559 15:35:23 น.
 78.โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวยลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 21 ตค 2559 12:03:16 น.
 79.โรงเรียนหนองแสงวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 14 กย 2559 14:58:08 น.
 80.โรงเรียนยางเนียมพัฒนายังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 81.โรงเรียนหนองบัววิทยาเสริมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 9 กค 2562 13:15:18 น.
 82.โรงเรียนนาสีนวลอุดมเวศม์ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 83.โรงเรียนเดชอุดมพิทยาคมยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 84.โรงเรียนพิมูลวิทยายังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 85.โรงเรียนบ้านหาดทรายมูลลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 สค 2559 10:41:22 น.
 86.โรงเรียนหน่อคำประชานุเคราะห์ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 87.โรงเรียนเนินลาดวิทยายังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 88.โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูลลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 5 ตค 2560 14:16:40 น.
 89.โรงเรียนบ้านกุดท่าลือยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 90.โรงเรียนหัวดงวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 สค 2559 11:06:39 น.
 91.โรงเรียนโคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 สค 2559 13:09:53 น.
 92.โรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยายังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 93.โรงเรียนหนองโนวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 สค 2559 00:18:40 น.
 94.โรงเรียนหัวหินราษฎร์บำรุงยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 95.โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 96.โรงเรียนสร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุงยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 97.โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริมยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 98.โรงเรียนบ้านคำแคนยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 99.โรงเรียนกุดจิกวิทยาคารลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2559 09:17:25 น.
 100.โรงเรียนบ้านโคกกลางลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 สค 2559 15:09:03 น.
 101.โรงเรียนบ้านแสนสุขยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 102.โรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร(สาขาบ้านดงจันทร์)ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 103.โรงเรียนดงบังอำนวยวิทย์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 สค 2559 10:01:11 น.
 104.โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 สค 2559 10:10:48 น.
 105.โรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตรลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 สค 2559 09:58:34 น.
 106.โรงเรียนมิตรมวลชน 5 (บ้านไทยเจริญ)ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 107.โรงเรียนนาตาลวิทยาคมยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 108.โรงเรียนท่าคันโทวิทยายนยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 109.โรงเรียนท่าเมืองสำราญวิทย์ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 110.โรงเรียนบ้านเกิ้ง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์-170)ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 111.โรงเรียนบ้านหนองแซงลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 สค 2559 13:14:26 น.
 112.โรงเรียนบ้านโนนอำนวยลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 สค 2559 18:32:59 น.
 113.โรงเรียนยางอู้มวิทยาคารลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2559 08:57:00 น.
 114.โรงเรียนคำบอนวิทยาสรรพ์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2559 08:59:34 น.
 115.โรงเรียนบ้านชัยศรีสุขลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 สค 2559 10:08:03 น.
 116.โรงเรียนประชารัฐศึกษายังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 117.โรงเรียนโคกเครือวิทยายังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 118.โรงเรียนหนองโนวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 สค 2559 09:43:24 น.
 119.ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 120.โรงเรียนห้วยยางดงวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 สค 2559 09:43:31 น.
 121.โรงเรียนสายปัญญาสมาคมยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 122.โรงเรียนภูฮังวิทยาคารยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 123.โรงเรียนสำราญ - ประภาศรียังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 124.โรงเรียนไทรทองวิทยาคารลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 สค 2559 10:19:03 น.
 125.โรงเรียนคำขามวิทยายังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 126.โรงเรียนสว่างกิจวิทยายังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 127.โรงเรียนคำถาวรเจริญวิทย์ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 128.โรงเรียนเสริมเสาเล้าวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 สค 2559 15:36:54 น.
 129.โรงเรียนหนองมันปลาวิทยายังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 130.โรงเรียนหนองแฝกหนองหว้าวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 สค 2559 15:28:52 น.
 131.โรงเรียนบ้านหนองไผ่ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2559 09:30:30 น.
 132.โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์วิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 สค 2559 15:18:20 น.
 133.โรงเรียนโคกเจริญวิทยายังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 134.โรงเรียนหนองหอไตรราษฎร์บำรุงลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 17 สค 2560 08:55:02 น.
 135.โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคมยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 136.โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุงลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 สค 2559 12:52:02 น.
 137.โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 สค 2559 10:16:42 น.
 138.โรงเรียนคำไฮวิทยายังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 139.โรงเรียนสระแก้ววิทยานุกูลลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 สค 2559 16:21:34 น.
 140.โรงเรียนไชยวารวิทยาคมยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 141.โรงเรียนพรมลีศรีสว่างยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 142.โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2559 09:25:06 น.
 143.โรงเรียนท่อนสังข์วิทยายังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 144.โรงเรียนไชยศรีเรืองวิทย์วิทย์ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 145.โรงเรียนพรมลีศรีสว่าง(สาขาพรมลี)ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 146.โรงเรียนนาบงวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 23 สค 2560 15:08:45 น.
 147.โรงเรียนหนองสวงวิทยาคมยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 148.โรงเรียนคำโองวิทยายังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 149.โรงเรียนนาอวนวิทยาสิทธิ์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2559 10:00:33 น.
 150.โรงเรียนหนองแข้วิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2559 13:02:35 น.
 151.โรงเรียนหนองบัวชุมยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 152.โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคารลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 สค 2559 08:57:51 น.
 153.โรงเรียนหนองใหญ่วิทยายังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 154.โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 155.โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2559 08:03:38 น.
 156.โรงเรียนนามูลสมบูรณ์วิทย์ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 157.โรงเรียนบ้านหนองชุมแสงยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 158.โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2559 15:23:55 น.
 159.โรงเรียนกุดฆ้องชัยวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2559 15:52:40 น.
 160.โรงเรียนน้อยดอนข่าประชาสามัคคียังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 161.โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2559 08:00:10 น.
 162.โรงเรียนโนนชัยประชาสรรค์ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 163.โรงเรียนหนองเม็กวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 20 ตค 2559 11:22:07 น.
 164.โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 สค 2559 15:28:16 น.
 165.โรงเรียนบ้านชาดวิทยาคารยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 166.โรงเรียนท่าแห่วิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 สค 2559 20:29:05 น.
 167.โรงเรียนดอนแคนโนนเปลือยวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 29 สค 2559 15:33:36 น.
 168.โรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริมยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 169.โรงเรียนบ้านสีสุกยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 170.โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 171.โรงเรียนหนองคูวังเดือนห้าวิทยายังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 172.โรงเรียนวังยางวิทยาคารยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 173.โรงเรียนท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 27 กย 2560 20:47:21 น.
 174.โรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 28 สค 2559 08:50:37 น.

ข้อมูล ณ 26 พค 2563 18:32:30 น.
************************************